ระเบียบพร้อมใช้

ค้นหาง่าย และรวดเร็ว

ใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณid ระเบียบ พิมพ์
ระเบียบ กฎหมายหลักการจัดหาพัสดุ
1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์
3 การทบทวนปรับปรุงตาราง Factor F (ว 364 15 กันยายน 2559) พิมพ์
4 คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง ปปช. พิมพ์
แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา [การซื้อจ้างที่กำหนดให้แสดงเหตุผลกำกับในแบบรายงานตาม ว62 5 กพ 2562]
1 ว 322 ลว 23 สค 60 แนวปฏิบัติ e-GP กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตาม กค ว 82 ลว. 28 กพ 56 พิมพ์
2 ว 82 ลว 28 กพ 56 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติระบบ e-GP จ้างเหมาบุคคลธรรมดา พิมพ์
3 ว 294 ลว 31 กค 55 ...การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องจัดทำในระบบ e-GP พิมพ์
4 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ คชจ.ในการบริหารงาน คชจ.ฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ว 119 7 มี.ค.61 พิมพ์
กฎกระทรวง และประกาศของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศของคณะกรรมการฯ เรื่อง แบบสัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 พิมพ์
2 กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์
3 กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์
การจำแนกประเภทรายจ่าย
1 ว 37 6 มค. 59 แนวทางการพิจารณาสิ่งที่ของที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย พิมพ์
2 ว 68 29 เม.ย. 58 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ พิมพ์
3 ว 51 20 ม.ค. 48 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ยกเลิกโดย ว 68 ข้อ 1.2.3, 1.3.1,-2) พิมพ์
4 ว 51 20 ม.ค. 48 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ยกเลิกโดย ว 68 ข้อ 1.2.3, 1.3.1,-2) พิมพ์
ค่าเช่าบ้าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การจัดข้าราชการเข้าที่พักอาศัยทางราชการ พ.ศ.2560 พิมพ์
2 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 (แนบตารางอัตราค่าเช่าบ้าน) พิมพ์
3 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 (ปรับอัตราค่าเช่าบ้าน) พิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9) พิมพ์
2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขถึงฉบับที่ 8) พิมพ์
ค่าตอบแทน ใช้สอย
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553 พิมพ์
2 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ว 347 8 กย. 2560 พิมพ์
3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค พิมพ์
4 หลักเกณฑ์และอัตรา คชจ. ประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปีลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ พิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการสอบภารกิจของ ศธจ.
1 หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/14179 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ สำหรับการจัดสอบ พิมพ์
คำสั่งมอบอำนาจ การจัดซื้อจัดจ้าง
1 หนังสือศาลากลาง จ.น่าน นน 0017.3/ว 5376 ลว 24 ธค. 2562 (คส. 18955/62 ลว 24 ธค 2562) พิมพ์
2 คส.มอบอำนาจ สป. 1942/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 พิมพ์
กำหนดรหัสกลุ่มและรหัสประเภทครุภัณฑ์
1 คู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ พิมพ์
คชจ.ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด covid19 กระทรวงศึกษาธิการ
1 รายการวัสดุที่ได้รับอนุญาตให้เบิกจ่าย พิมพ์