ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

Posted in Uncategorized | Comments Off on ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ร่วมประชุมการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน” โดยกรมบัญชีกลาง
Posted in Uncategorized | Leave a comment

บุคลากรการเงิน ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี 31 มีนาคม 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 บุคลากรงานการเงิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีรำลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Posted in Uncategorized | Leave a comment

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เข้าตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนำนำการเบิกจ่ายภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตรวจเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2566)
ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดน่าน

บุคลากร งานการเงิน บัญชี พัสดุ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บุคลากรกลุ่มนโยายและแผน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดน่าน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งบทดลองรายเดือน ปีงบประมาณ 2567


ที่ ประจำเดือน เอกสารเผยแพร่
1 ตุลาคม 2566 พิมพ์
2 พฤศจิกายน 2566 พิมพ์
3 ธันวาคม 2566 พิมพ์
4 มกราคม 2567 พิมพ์
5 กุมภาพันธ์ 2567 พิมพ์
6 มีนาคม 2567 พิมพ์
7 เมษายน 2567 พิมพ์
8 พฤษภาคม 2567 พิมพ์
9 มิถุนายน 2567 พิมพ์
10 กรกฎาคม 2567  
11 สิงหาคม 2567  
12 กันยายน 2567  

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์งบทดลองรายเดือน 2566

ที่ ประจำเดือน เอกสารเผยแพร่
1 ตุลาคม 2565 พิมพ์
2 พฤศจิกายน 2565 พิมพ์
3 ธันวาคม 2565 พิมพ์
4 มกราคม 2566 พิมพ์
5 กุมภาพันธ์ 2566 พิมพ์
6 มีนาคม 2566 พิมพ์
7 เมษายน 2566 พิมพ์
8 พฤษภาคม 2566 พิมพ์
9 มิถุนายน 2566 พิมพ์
10 กรกฎาคม 2566 พิมพ์
11 สิงหาคม 2566 พิมพ์
12 กันยายน 2566 พิมพ์

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on ประชาสัมพันธ์งบทดลองรายเดือน 2566